Jesteś tutaj: Strona główna » Imprezy » Bieg Transgraniczny » Regulamin 03.05.2022

AKTUALNOŚCI

Strona 1 z 50  > >>

cze 24, 2022
Brązowy medal i osiem miejsc naszych zawodników w pierwszej "20"
cze 14, 2022
W dniach 18-19 czerwca 2022 r. w Łodzi odbędzie się Finał XXVIII edycji "Czwartków LA"
cze 8, 2022
Komunikat z Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce.
maj 26, 2022
Wyniki z Finału Powiatowego.
6. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy

ORGANIZATOR:

Urząd Miasta i Gminy Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie


PATRONAT HONOROWY:


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysław Sawaryn


PARTNERZY:


Urząd Rejonowy Gartz,

Starostwo Powiatowe w Gryfinie,

Gardenia – studio architektury krajobrazu.


CEL:


upamiętnienie Święta Konstytucji 3 Maja,

promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej,

promocja gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego,

integracja społeczeństw gmin przygranicznych.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM:


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino,

tel/fax 91 416 30 11 e-mail: sport@osir.gryfino.pl,

strona internetowa: www.osir.gryfino.pl Oficjalna strona internetowa biegu: www.biegtransgraniczny.pl

Dyrektor biegu – Jan Podleśny, tel 601 205 951


TRASA BIEGU:


Dystanse:

- 21,097 km z atestem

- 10 km z atestem

- 10 km z atestem Nordic Walking

Trasy po ścieżkach rowerowych w Polsce i w Niemczech.

BIEG 10 KM ORAZ NORDIC WALKING 10 KM

A Gatsby astronaut

A Gatsby astronaut

PÓŁMARATON:

A Gatsby astronaut

A Gatsby astronaut

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:


Do startu w zawodach zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:

- półmaraton - do dnia 3.05.2022 r. ukończą 18 rok życia,

- bieg na 10 km i nordic walking 10 km - rocznik 2006 i starsi,

- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,

- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,

- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.


POMIAR CZASU:


Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym.

Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limity czasu na pokonanie trasy:

- półmaraton – 3 godz.

- bieg na 10 km – 1 godz. 25 minut

- nordic walking 10 km – 3 godz.


PROGRAM ZAWODÓW:


2.05.2022 r. (poniedziałek)

godz. 16:30 – 19:00 biuro zawodów

- weryfikacja

3.05.2022 r. (wtorek)

godz. 8:30 – 11:00 biuro zawodów

- weryfikacja

godz. 12:00 start do półmaratonu, nordic walking 10 km

godz. 12:20 start do biegu na 10 km

ok. godz. 15:00 dekoracja zawodników


ZGŁOSZENIA:


poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza poprzez stronę internetową www.biegtransgraniczny.pl/zapisy/ i w Biurze Zawodów w dniach 2.05.2022 oraz 3.05.2022 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników).

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 14.02.2022 r.

Limit przyjęć do biegu wynosi: - półmaraton, nordic walking 10 km – łącznie 500 zawodników dla obu kategorii - bieg na 10 km – 500 zawodników.

Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów przyjęć do biegów.


OPŁATY:


- startowa – płatna przelewem na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji Gryfino nr konta: PL 91124038551111000044721167 SWIFT PKOPPLPW Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino. Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 27.04.2022r. (dla osób, które zgłosiły się po 20.04.2022 r.). W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy i może być wnoszona także zbiorowo.

Wysokość opłaty zależna jest od terminu jej dokonania (liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie organizatora):


A Gatsby astronaut

- Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii K60, M70 (rocznik K-1962 i starsze oraz M-1952 i starsi).

- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego.

- Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej www.biegtransgraniczny.pl/lista-startowa/.

- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

- Zgłoszony zawodnik, który chce otrzymać fakturę za opłatę startową powinien o tym poinformawać organizatora najpóźniej w dniu dokonania płatności. Należy przesłać e-maila na adres sport@osir.gryfino.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia faktury.


KLASYFIKACJE:


* klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

* klasyfikacja w kategoriach wiekowych (osobno kobiet i osobno mężczyzn) - nie dotyczy Nordic Walking

K16, M16 16 - 19 lat (2006 - 03) dotyczy tylko biegu na 10 km

K18, M18 18 – 19 lat (2004 - 03) dotyczy tylko półmaratonu

K20, M20 20 - 29 lat (2002 - 93)

K30, M30 30 - 39 lat (1992 - 83)

K40, M40 40 - 49 lat (1982 - 73)

K50, M50 50 - 59 lat (1972 - 63)

M60 60 - 69 lat (1962 - 53)

K60 60 lat i więcej (1962 i starsze)

M70 70 lat i więcej (1952 i starsi)


NAGRODY:


- wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, pamiątkowa koszulka),

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w poszczególnych biegach i w Nordic Walking – po 3 puchary,

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w poszczególnych biegach – po 3 puchary (nie ma osobnej klasyfikacji dla nordic walking),

- zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki,

- zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,

- wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale,

- bony na zakup sprzętu w Decathlon otrzymają zawodnicy, którzy w swoim biegu zajmą następujące miejsce na mecie:


13, 22, 36, 45, 53, 65, 83, 100, 109, 122, 145, 165, 182, 199, 212, 238.WERYFIKACJA:


W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby), w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, ul. Niepodległości 16 (400 m od miejsca startu):

- W przeddzień zawodów - 2.05.2022 r. w godz. 16:30 – 19:00

- W dniu zawodów - 3.05.2022 r. od godz. 8:30 – 11:00

- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.

- Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 maja 2022 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.


Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji. Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.


A Gatsby astronaut

 

WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie)


Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki JANA KOWALSKIEGO

i może wziąć udział w 6 edycji Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego (bieg na 10 000 m).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu...................................                        ......................................

czytelny podpis rodzica                  PESEL rodzica

 

SPRAWY RÓŻNE:


- Pakiet startowy przysługuje zawodnikowi, który zamierza w biegu wystartować.

- Przydzielone numery startowe powinny się znajdować na klatce piersiowej zawodnika,

- Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach osir.gryfino.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl, biegtransgraniczny.pl,

- Galeria zdjęć będzie dostępna na stronach osir.gryfino.pl, maratonypolskie.pl, biegtransgraniczny.pl,

- Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji,

- Oznakowanie trasy co każdy kilometr,

- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, - Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu,

- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.

- W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT,

- Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (wjazd od ul. Niepodległości, od strony południowej miasta),

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów,

- Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie talonu konsumpcyjnego otrzymają posiłek regeneracyjny, napój izotoniczny,

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.


UWAGA!!! Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania na punktach z wodą odżywek zawodników.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: OSiR Gryfino, jest administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 6. Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino, sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Oświadczenie zawodników:


Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 6. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 5. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.Dyrektor Biegu - Jan Podleśny


wersja do wydruku

wersja niemiecka (regeln)