Jesteś tutaj: Strona główna » Imprezy » Bieg Transgraniczny » Regulamin 03.05.2024

AKTUALNOŚCI

<< <  Strona 51 z 54  > >>

cze 26, 2012
Tradycyjnie, jak co roku, szkoły zorganizowały konkurs na "Najaktywniejszego Sportowca Szkoły".
cze 26, 2012
Łódź była gospodarzem 18. ogólnopolskich finałów „Czwartków Lekkoatletycznych".
cze 5, 2012
Jak co roku Olimpiada Przedszkolaków to wspaniała przygoda sportowa dla najmłodszych.
cze 1, 2012
W czwartek 31 maja odbył się finał powiatowy imprezy pn. "Czwartki Lekkoatletyczne".
8. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy

ORGANIZATOR:

Urząd Miasta i Gminy Gryfino - Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie


PATRONAT HONOROWY:


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino


PARTNERZY:


Urząd Rejonowy Gartz,

Starostwo Powiatowe w Gryfinie,


CEL:


upamiętnienie Święta Konstytucji 3 Maja,

promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej,

promocja gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego,

integracja społeczeństw gmin przygranicznych.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM:


Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino,

e-mail: sport@csir.gryfino.pl, strona internetowa: www.csir.gryfino.pl

Oficjalna strona internetowa biegu: www.gryfinobiega.pl

Dyrektor biegu – Jan Podleśny, tel 601 205 951


TRASA BIEGU:


Dystanse:

- 21,097 km z atestem

- 10 km z atestem

- Nordic Walking - 10 km

Trasy po drogach twardych – ulica i ścieżka rowerowa w Polsce i w Niemczech.
.

BIEG 10 KM ORAZ NORDIC WALKING 10 KM


PÓŁMARATON: 

WARUNKI UCZESTNICTWA:


Do startu w zawodach zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:

- półmaraton - do dnia 3.05.2024 r. ukończą 18 rok życia,

- bieg na 10 km i nordic walking 10 km - rocznik 2008 i starsi,

- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,

- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,

- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.


POMIAR CZASU:


Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym.

Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limity czasu na pokonanie trasy:

- półmaraton – 3 godz.

- bieg na 10 km – 1 godz. 25 minut

- nordic walking 10 km – 3 godz.


PROGRAM ZAWODÓW:


2.05.2024 r. (czwartek)

godz. 16:30 – 19:00 - biuro zawodów - weryfikacja

3.05.2024 r. (piątek)

godz. 8:30 – 11:00 - biuro zawodów - weryfikacja

godz. 12:00 - start do półmaratonu, nordic walking 10 km

godz. 12:20 - start do biegu na 10 km

ok. godz. 15:00 - dekoracja zawodników


ZGŁOSZENIA:


poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza poprzez stronę internetową www.gryfinobiega.pl/biegtransgraniczny/zapisy/ i w biurze zawodów w dniach 2.05.2024 oraz 3.05.2024 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników).

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 20.02.2024 r.

Limit przyjęć do Festiwalu wynosi 300 zawodników.

Organizator zastrzega możliwość zmiany limitu zawodników w zależności od zainteresowania naszymi zawodami.


OPŁATY:


- startowa – płatna przelewem na konto Centrum Sportu i Rekreacji Gryfino nr konta:
PL 63124062921111001128488541 SWIFT PKOPPLPW Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino. Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 29.04.2024 r. (dla osób, które zgłosiły się po 22.04.2024 r.). W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Bieg Transgraniczny”. Opłata może być wnoszona także zbiorowo. Wysokość opłaty zależna jest od terminu jej dokonania (liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie).
.


- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, mogą zostać usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego.

- Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 3 dni roboczych, na liście zgłoszeniowej www.gryfinobiega.pl/biegtransgraniczny/lista-startowa/.

- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

- Zgłoszony zawodnik, który chce otrzymać fakturę za opłatę startową powinien o tym poinformować organizatora nie później, jak na 2 tygodnie po dokonaniu płatności. Należy przesłać e-maila na adres sport@csir.gryfino.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia faktury.


KLASYFIKACJE:


Bieg na 10 km i półmaraton


* klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – po 3 puchary

* puchar dla najlepszych (kobieta i mężczyzna), mieszkańców Gminy Gryfino

* klasyfikacja w kategoriach wiekowych - statuetka dla zwycięzcy (z pominięciem zawodników nagradzanych w klasyfikacji generalnej)


K16, M16, 16 - 29 lat (2008 - 1995)

K30, M30, 30 - 39 lat (1994- 1985)

K40, M40, 40 - 49 lat (1984 - 1975)

K50, M50, 50 - 59 lat (1974 - 1965)

K60, 60 lat i więcej (1964 i starsze)

M60, 60 - 69 lat (1964 - 1955)

M70, 70 lat i więcej (1954 i starsi)


Nordic Walking


* klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – po 3 puchary

* puchar dla najlepszych (kobieta i mężczyzna), mieszkańców Gminy Gryfino

* klasyfikacja w kategoriach wiekowych - statuetka dla zwycięzcy (z pominięciem zawodników nagradzanych w klasyfikacji generalnej)


K16, M16, 16 - 39 lat (2008 - 1985)

K40, M40, 40 - 49 lat (1984 - 1975)

K50, M50, 50 - 59 lat (1974 - 1965)

K60, 60 lat i więcej (1964 i starsze)

M60, 60 lat i więcej (1964 i starsi)
.

NAGRODY:


- zwycięzcy poszczególnych biegów, kobiety i mężczyźni, otrzymają nagrodę finansową w wysokości:

- półmaraton – 700 zł

- bieg na 10 km – 500 zł

- nordic walking – 300 zł

- wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip),

- koszulka okolicznościowa w II wariancie opłaty startowej,

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w poszczególnych biegach i w Nordic Walking – po 3 puchary,

- zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki

- puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika Gminy Gryfino,

- zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,

- wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale,

-bony podarunkowe otrzymają zawodnicy, którzy w swoim biegu zajmą następujące miejsce na mecie:

Bieg 10 km i półmaraton: 7, 13, 18, 22, 25, 31, 36, 39, 45, 51, 58, 65, 76, 83, 100
Nordic Walking: 6, 8, 15, 18, 20, 24, 26, 30, 33, 36.
Bony należy odebrać osobiście, nie będą wysyłane drogą pocztową.


WERYFIKACJA:


W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby), w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, ul. Niepodległości 16 (400 m od miejsca startu):

- W przeddzień zawodów - 2.05.2024 r. w godz. 16:30 – 19:00

- W dniu zawodów - 3.05.2024 r. od godz. 8:30 – 11:00

- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.

- Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 maja 2023 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.


Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji. Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.


A Gatsby astronaut

 

WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie)


Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki JANA KOWALSKIEGO

i może wziąć udział w 8. edycji Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego (bieg na 10 000 m).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu...................................                        ......................................

czytelny podpis rodzica                                         PESEL rodzica

 

SPRAWY RÓŻNE:


- Pakiet startowy przysługuje zawodnikowi, który zamierza w biegu wystartować.

- Przydzielone numery startowe powinny się znajdować na klatce piersiowej zawodnika,

- Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach csir.gryfino.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl, gryfinobiega.pl,

- Galeria zdjęć będzie dostępna na stronach csir.gryfino.pl, maratonypolskie.pl, gryfinobiega.pl,

- Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji,

- Oznakowanie trasy co każdy kilometr,

- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu,

- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.

- W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT,

- Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (wjazd od ul. Niepodległości, od strony południowej miasta),

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów,

- Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie talonu konsumpcyjnego otrzymają posiłek regeneracyjny, napój izotoniczny,

- Po zakończeniu biegu każdy zawodnik, na podstawie otrzymanego karnetu, będzie mógł skorzystać
z Centrum Wodnego „Laguna” (ok. 800 m od mety),

- Po zakończeniu biegu każdy zawodnik będzie mógł skorzystać z darmowego, 1-godzinnego pobytu w Centrum Wodnym „Laguna” (ok. 800 m od mety), po okazaniu numeru startowego w kasie CW. Zaproszenie jakie otrzyma zawodnik będzie można zrealizować wyłącznie w dniu biegu - 3 maja 2024 r.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.


UWAGA!!! Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania na punktach z wodą odżywek zawodników.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: CSiR Gryfino, jest administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 8. Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: CSiR w Gryfinie, ul. Wodnika 1, 74-100, Gryfino, sport@csir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Oświadczenie zawodników:


Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 8. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez CSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 8. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.Dyrektor Biegu - Jan Podleśny


wersja do wydruku